Algemene voorwaarden Benspakshop.nl

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bens Pak BV

I. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en verkooptransacties van Bens Pak BV, van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd. Eveneens vallen hieronder alle toekomstige aanbiedingen en verkooptransacties. 

II. Strijdigheid met andere voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing, tenzij Bens Pak uitdrukkelijk schriftelijk, geheel dan wel gedeeltelijk, hiervan afstand det. Eventuele inkoop voorwaarden van de wederpartij zijn van toepassing indien hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Bens Pak BV is ingestemd. Op verwijzing naar inkoop voorwaarden op schriftelijke bestellingen van derden hoeft Bens Pak BV geen acht te slaan.

III. Totstandkoming overeenkomsten
Overeenkomsten zijn pas bindend indien deze schriftelijk door Bens Pak BV zijn bevestigd, dan wel doordat Bens Pak BV aanvangt met de uitvoering van de overeenkomst, dan wel dat Bens Pak BV tot feitelijke levering is overgegaan.
De door Bens Pak BV verstrekte gegevens in prospectussen, prijscouranten, offertes, websites en anderen uitingen zijn niet bindend.

IV. Annulering
Indien de wederpartij een overeenkomst met Bens Pak BV wenst te annuleren, dan is de wederpartij annuleringskosten verschuldigd, van 15% van het met de overeenkomst gemoeide factuur bedrag (exclusief BTW), vermeerderd met eventuele transportkosten.

V. Prijzen
De prijzen van Bens Pak BV zijn in Euro, exclusief BTW, Bens Pak BV is gerechtigd om prijsverhogende factoren, zoals heffingen, belastingen en toeslagen aan de  wederpartij door te berekenen.

VI. Plaats en wijze van levering
a. De door Bens Pak BV opgegeven of overeengekomen levertijd, geldt steeds bij benadering,
b. Levering vindt plaats af fabriek tenzij anders is overeengekomen,
c. Het risico voor de goederen gaat bij aflevering over op de wederpartij.

VII. Uitgebreid eigendom voorbehoud
a. Door Bens Pak BV aan wederpartij geleverde artikelen, blijven haar onvervreembaar eigendom tot het moment waarop de koopprijs van de artikelen, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Bens Pak BV zijn betaald.
b. Indien Bens Pak BV naast de vordering genoemd in artikel 7a, andere vorderingen op de wederpartij heeft, worden genoemde artikelen pas eigendom van de wederpartij na algehele betaling van alle vorderingen van Bens Pak BV op wederpartij.
c. Wederpartij is niet bevoegd de artikelen op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren alvorens betaling daarvan volledig heeft plaatsgevonden. 
d. Wederpartij is verplicht de inhoud van deze eigendomsvoorbehoud bepaling, ter kennis te brengen aan degene aan wie door wederpartij door Bens Pak BV geleverde artikelen, al dan niet tot zekerheid, in (stil) pand is gegeven. 
e. In geval van toerekenbare tekortkoming, is de wederpartij verplicht de goederen op eerste verzoek van Bens Pak BV terug te geven. De wederpartij zal gecrediteerd worden voor de marktwaarde van de goederen op de goederen op de dag van de terugname van de goederen.
f Wederpartij verleent Bens Pak BV  reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsten te betreden waar haar goederen zich bevinden teneinde haar eigendomsrecht uit te kunnen oefenen. 
g. Terugname, als bedoeld in dit artikel, laat onverlet het recht van gebruiker op vergoeding van schade, kosten en interesten. 

VIII. Overmacht
a. Overmacht is overmacht conform artikel 6:75 BW.
b. Indien door overmacht de levering meer  dan één maand vertraagd wordt, zijn zowel Bens Pak BV als de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 

IX. Betaling
a. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
b. Indien een factuur niet binnen 14 dagen is voldaan, is de wederpartij, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van Bens Pak BV direct en volledig opeisbaar.
c. De wederpartij is bij niet tijdige betaling een vetragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand.
d. Indien Bens Pak BV door het verzuim van wederpartij genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag, voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van 150 euro. 
e. Indien de wederpartij tekort schiet in de nakoming van enige overeenkomst van Bens Pak BV of indien er bij Bens Pak BV anderzins gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit  van de wederpartij, is Bens Pak BV bevoegd de levering van zaken uit te stellen, totdat de wederpartij  zekerheid voor de voor de vordering en betalingg van de te levering zaken heeft verschaft.

X. Aansprakelijkheid
a. Bens Pak BV is nog jegens wederpartij nog jegens derden aansprakelijk voor schade, door weleke oorzaak dan ook ontstaan, in verband met door verkoper geleverde zaken, behoudens indien rechtens vast is komen te staan dat één en ander te wijten is aan grove schuld of opzet van Bens Pak BV.
b. Bens Pak BV is in geen enkel geval aansprakelijk voor gevolg schade van de wederpartij.
c. De wederpartij verwaart Bens Pak BV van alle aanspraken van derden, ter zake van de door Bens Pak BV geleverde zaken, tenzij rechtens vast komt te staan dat één en andere te wijten is aan grove schuld of opzet van Bens Pak BV.
d. Onverminderd het onder a bepaalde blijft het bedrag van de schadevergoeding beperkt tot het factuur bedrag van de geleverde zaken.

XI. Reclames
a. De wederpartij dient de geleverde zaken binnen 8 dagen na levering op gebreken te controleren.
b. Alle reclames dienen binnen 8 dagen, nadat de wederpartij een gebrek heeft geconstateerd, althans rederlijkerwijs heeft kunnen constateren, schriftelijk bij Bens Pak BV te worden gemeld. Na deze termijn kan de wederpartij geen beroep meer doen op gebrekkigheid.
c. In geval van slechte leveringe, beperkt zich verkopers verantwoordelijkheid tot de vervanging, binnen de normale leveringstermijnen, van het gedeelte van de zending die het voorwerp uitmaakt avan de klacht. Wat ook de gevolgen van de foutieve mogen zijn, zij zal nooit op de eis tot schadevergoeding.

XII. Afmetingen
a. Dozen zijn binnenwerks gemeten en in maten in millimeters. De maten worden vermeld in de volgorde: lengte - breedte - hoogte.
b. Op afmetingen is in elke richting een afwijking toegestaan van maximaal + of - 5mm tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

XIII Kwaliteitsverschillen
De verkoper is niet aansprakelijk voor afwijkingen in de kleur, alsmede voor kleine afwijkingen in het karton. 

XIIII. Onder- Overlevering
Ten aanzien van het bestelde aantal zijn per formaat de navolgende afwijkingen toegestaan: 20% bij partijen van minder dan 1000 stuks 15% bij partijen van 1000 stuks tot en met 5000 stuks. 10% bij partijen van meer dan 5000 stuks.

XV. Heffingen
Alle hefflingen door of vanwege overheden opgelegd dan wel voorkomend uit voor de golfkarton industrie geldende maatregelen of convenanten zullen worden doorberekend.

XVI. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst tussen Bens Pak BV en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. 


 
 


Benspakshop is een onderdeel van Benspak